Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Ogólne założenia Praktyk Studenckich

na kierunku „Finanse i rachunkowość”

 Integralną częścią programu studiów na kierunku „Finanse i rachunkowość” jest 4 – tygodniowa praktyka. W zależności od profilu kształcenia będą to jednostki administracji publicznej lub samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe lub handlowe czy wielkoobszarowe specjalistyczne gospodarstwa rolne, ze względu na rolniczy charakter regionu ciechanowskiego oraz specyfikę specjalności kierunku „finanse i rachunkowość”. . Do obowiązków studenta podejmującego praktykę zawodową należy:

 1. 1)Zapoznanie się ze specyfiką i organizacją placówki, w której odbywa praktykę,
 2. 2)Znajomość misji, założeń programowych i podstawy prawnej, określającej działalność placówki,
 3. 3)Uzgodnienie programu swoich zajęć z zakładowym opiekunem praktyki,
 4. 4)Rzetelne wypełnienie dziennika praktyk (studia stacjonarne) karty praktyk (studia niestacjonarne), w których powinna znaleźć odzwierciedlenie realizacja ustalonego programu zajęć studenta.
 5. 5)Praktyki studenckie będą miały miejsce po IV semestrze w wymiarze
  4 tygodni (20 dni roboczych, tj. 160 godzin roboczych).
 6. 6)Wymiar punktów ECTS za odbyte praktyki studenckie jest ustalony uchwałą senatu

Wiedza uzyskana i kwalifikacje uzyskane w czasie studiów powinna pozwolić
na wykonanie zadań zawodowych w dziedzinie finansów i rachunkowości, uwzględniając możliwość wykonywania zadań o charakterze specyficznym dla wspomnianego kierunku studiów.

Podstawowym celem praktyk studenckich jest umożliwienie studentom zweryfikowania wiedzy zdobytej na zajęciach w Uczelni z rzeczywistością oraz poznanie zasad funkcjonowania różnych instytucji i jednostek gospodarczych, a także praktyczna nauka w wybranych strukturach organizacyjnych tych jednostek (instytucji, banków, firm produkcyjnych itp.). W związku z tym studenci kierunku odbywają praktyki studenckie
w instytucjach finansowych i niefinansowych na stanowiskach, na których mogą wykorzystać zdobyte w czasie studiów kompetencje merytoryczne do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich. Przewidywane miejsca praktyk studenckich to m.in.: banki komercyjne i spółdzielcze, powszechne towarzystwa emerytalne, organizacje samorządowe, izby gospodarcze, firmy konsultingowe, biura maklerskie, działy finansowe polskich
i międzynarodowych firm, urzędy publiczne, biura rachunkowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa rolne, prowadzące rolniczą produkcje roślinną i/lub zwierzęcą, komórki finansowe i zarządcze małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, szkół, zus-y, krus-y i instytucje non-profit.


Regulamin Praktyk Studenckich

na kierunku „Finanse i rachunkowość”

Celem praktyk studenckich jest przygotowanie absolwentów Uczelni do zawodu przez wzbogacenie procesu dydaktycznego realizowanego w trakcie studiów, o wiedzę
i doświadczenie zdobyte w miejscu odbywania praktyk. W czasie studiów studenci mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych. Na kierunku „Finanse i zarządzanie” praktyki zawodowe będą miały miejsce po IV semestrze w wymiarze 4 tygodni (20 dni roboczych, tj. 160 godzin roboczych).

§ 1.

Organizacją i nadzorem praktyk zawodowych zajmuje się Dziekan.

§ 2.

Praktyki odbywają się po IV semestrze studiów, zgodnie z ustalonymi przez Dziekana planami. Plan praktyk na dany rok wymaga akceptacji Rektora.

§ 3.

Na uzasadnioną indywidualną prośbę student może otrzymać zgodę Dziekana na odbycie praktyk w innym terminie.

§ 4.

Studenci kierowani są do wyznaczonych instytucji w terminach wynikających z planów praktyk. Porozumienie w sprawie praktyk i skierowanie podpisuje Rektor.

§ 5.

Studenci mogą odbywać praktyki w innych niż wyznaczonych instytucjach pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana.

§ 6.

1. Student odbywający praktykę uzgadnia miejsce oraz szczegółowy program realizacji praktyk z zakładowym opiekunem praktyk, na podstawie ogólnych założeń praktyk.

2. Realizacja praktyki odbywa się pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk.

3. Zadaniem opiekuna praktyk jest:

 • Organizowanie miejsc praktyk,
  • Utrzymywanie kontaktu z Uczelnią oraz władzami jednostek, w  których studenci odbywają praktyki.
  • Weryfikowanie postępu w realizacji praktyk zawodowych.

     § 7.

Praktyka ma na celu stworzenie studentom możliwości:

 • umożliwienia studentowi weryfikowania wiedzy, którą zdobył na zajęciach dydaktycznych (wykorzystania praktycznego);
 • pozyskania informacji ekonomiczno - produkcyjnych z instytucji lub jednostki gospodarczej w celu ich analizy na zajęciach dydaktycznych (po praktyce);
 • zaobserwowanie faktycznych problemów w celu ich analizy na zajęciach dydaktycznych po praktyce;
 • nabycie niezbędnego (na rynku pracy) doświadczenia praktycznego.
 • samodzielnego wykonywania czynności zawodowych, bądź przygotowania propozycji merytorycznych pod nadzorem opiekuna praktyk;
 • porównywania uzyskanej w toku studiów wiedzy teoretycznej z praktyczną działalnością instytucji, w której odbywają się praktyki;
 • pozyskiwania doświadczeń i kształcenia umiejętności właściwych dla wykonywanej specjalności.

   § 8.

1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest ich odbycie, zgodnie z indywidualnym planem praktyk (termin i miejsce) oraz przedstawienie dziennika/karty praktyk zawierającego między innymi sporządzony przez studenta systematyczny zapis wykonywanych zadań (w przypadku studenta stacjonarnego) lub karty praktyk (w przypadku studenta niestacjonarnego).

2. Dziennik praktyk zawierać powinien ponadto:

 • opinię zakładowego opiekuna praktyk wraz z potwierdzeniem odbycia całego okresu praktyki;
 • uwagi studenta o odbytej praktyce.

3. Odbycie praktyki stwierdza w dzienniku praktyki Dziekan.

4. Zaliczenia praktyki w indeksie na podstawie złożonego dziennika praktyk lub karty praktyk dokonuje Dziekan.

5. Dziennik praktyk i karta praktyk pozostają w aktach studenckich.

§ 9.

1. Student może się ubiegać o zaliczenie praktyki na podstawie uzyskanego poza Uczelnią doświadczenia zawodowego.

2. Zaliczenia praktyki dokonuje w takich przypadkach Dziekan na podstawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk (załącznik nr 1).

§ 11.

Wszelkie koszty związane z odbywaniem praktyki pokrywa student z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia, które pokrywa Uczelnia.

§ 12.

Po zakończeniu roku akademickiego, Dziekan sporządza sprawozdanie z realizacji praktyk. Sprawozdanie zatwierdza Rektor.

 

§ 13.

W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje i sporne sprawy rozstrzyga Dziekan.

 

Załącznik nr 1.

 

Warunki zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyk

 

§ 1.

Student posiadający udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu czynności zawodowych odpowiadających treściom programowym studiowanego kierunku kształcenia, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk organizowanych przez Uczelnię.

§ 2.

Przez doświadczenie o którym mowa w § 1., rozumie się okres wykonywanie czynności zawodowych na podstawie:

 • Umowy wolontariatu,
 • Umowy o pracę bądź mianowania,
 • Umowy zlecenia,
 • Umowy o dzieło,
 • Lub w ramach prowadzonej przez studenta własnej działalności gospodarczej.

§3.

 1. 1.Okres wykonywania czynności zawodowych podlegających uznaniu do zwolnienia
  z odbycia studenckiej praktyki zawodowej nie może być krótszy niż 4 tygodnie.
  1. 2.Zaliczeniu podlegają czynności zawodowe wykonywanie przez studenta
   nie wcześniej niż 3 lata przed rozpoczęciem studiów.

§ 4.

Dla studentów kierunku „Finanse i rachunkowość” zalicza się w szczególności doświadczenie nabyte w:

 • bankach komercyjnych i spółdzielczych,
 • w powszechnych towarzystwach emerytalnych,
 • organizacjach samorządowych,
 • izbach gospodarczych,
 • firmach konsultingowych,
 • biurach maklerskich,
 • działach finansowych polskich i międzynarodowych firm,
 • urzędach publicznych,
 • biurach rachunkowych,
 • urzędach skarbowych,
 • instytucjach non-profit,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • działach promocji i marketingu podmiotów gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach rolniczych.

 

§ 5.

Pełnienie obowiązków służbowych na stanowiskach zarządczych, operacyjnych, analitycznych, specjalistycznych w systemie zarządzania, specjalistów organizacji
i zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów
w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także jako kierownicy działów promocji, kierownicy ds. marketingu, specjaliści ds. promocji i reklamy, przedstawiciele handlowi, pracownicy biur obsługi klienta oraz prowadzący własną działalność gospodarczą.

§ 6.

Podstawą uznania doświadczenia zawodowego jest dokument zawarcia odpowiedniej umowy, w myśl § 2. niniejszego Regulaminu, oraz zakres wykonywanych czynności,
a w przypadku działalności gospodarczej wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis
z ewidencji działalności gospodarczej.

§ 7.

Studenci, których praca nie jest w pełni zgodna z kierunkiem kształcenia, mogą mieć zaliczoną praktykę zawodową, jeżeli przepracowali łącznie co najmniej 3 lata. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan.