Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE , STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UPŁYWA

dnia 15 października w semestrze zimowym i 15 marca w semestrze letnim każdego roku.

STYPENDIUM SOCJALNE PO I SEMESTRZE STUDIÓW

Stypendium socjalne może otrzymać student:
a) jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
b) w określonym terminie zaliczył semestr (tj. złożył indeks wraz z kartą egzaminacyjną w terminach wyznaczonych przez uczelnię) lub uzyskał jeden wpis warunkowy.
Stypendium socjalne może otrzymać student studiów dziennych od pierwszego semestru nauki, natomiast student studiów zaocznych po pierwszym semestrze nauki.
Student, który ubiega się o stypendium socjalne składa wniosek w Kwesturze Uczelni wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie stypendium w terminie do 15 października i do 15 marca każdego roku.

Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

W roku akademickim 2015/2016 obowiązywać będą dotychczasowe progi dochodu uprawniające do ubiegania się o stypendium socjalne, – prawo do ubiegania się o ww. świadczenia mają wszyscy studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 970,00 zł netto.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gsopodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014r. - 2506,00 zł.. Jest to dochód roczny.

 STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Za studenta niepełnosprawnego uznaje się osobę, która posiada legitymację osoby niepełnosprawnej wydaną przez odpowiedni organ, a w przypadku braku takiej legitymacji posiada:

a) orzeczenie określające stopień niepełnosprawności, wydane w oparciu o przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym dot. całkowitej lub częściowej, stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy lub,

b) orzeczenie zaliczające osobę do jednej grup inwalidów przez lekarza – orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (poprzednio komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia).


Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student w określonym terminie zaliczył semestr (tj. złożył indeks wraz z kartą egzaminacyjną w terminie lub uzyskał jeden wpis warunkowy (w terminie do 15 marca br.)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student studiów dziennych od pierwszego semestru nauki, natomiast student studiów zaocznych po pierwszym semestrze nauki.

Student, który ubiega się o stypendium specjalne składa wniosek w Kwesturze Uczelni wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie stypendium w terminie do 15 października i do 15 marca każdego roku.

ZMIANY W STYPENDIACH ZA WYNIKI W NAUCE

Od 1 października 2011r. stypendium za wyniki w nauce zostanie zastąpione stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% osób studiujących na danym kierunku

( art.94 ust.1 pkt 7 i ust.4)

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymać nie wcześniej niż po pierwszym roku studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który terminowo uzyskał za semestr wysokie oceny i postępujący zgodnie z regulaminem studiów (w przypadku studentów III semestru brane są pod uwagę oceny za I rok studiów).

Student nie może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów za powtarzany rok, semestr lub uzyskany wpis warunkowy.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni semestr studiów (w przypadku studentów III semestru za I rok studiów) średnią ocen nie niższą niż 4,00 i zaliczył semestr w regulaminowym terminie – nieprzekraczający końcowej daty sesji poprawkowej oraz złożył indeks w Dziekanacie Uczelni w terminie do 15 marca po semstrze zimiwym oraz do 15 października po semestrze letnim kazdego roku.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane będzie wyłącznie na wniosek studenta przez rektora po zakończeniu każdego semestru w terminie do 20 marca i 20 października każdego roku.

ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Zapomogę może otrzymać student narażony na doraźne wydatki związane z:
a) nieszczęśliwym wypadkiem studenta,
b) udokumentowaną chorobą studenta lub jego dziecka,
c) śmiercią członka rodziny,
d) utrata źródła dochodu przez studenta lub jego członka rodziny.
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.