Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Załącznik do uchwały Senatu nr 7./2012 r.

Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

z dnia 27 września .2012 roku

 Strategia Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na lata 2012 – 2017

 Wstęp

§ 1.

Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania wynika z misji Uczelni, którą jest kształcenie kadry dla potrzeb społeczności lokalnych i regionalnych, przygotowanie studentów do pracy zawodowej i wychowanie ich w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umocnienie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka.

 § 2.

Uczelnia działa w na terenie Północnego Mazowsza. Swoim zasięgiem działania obejmuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński, mławski, wyszkowski, pułtuski, legionowski, nidzicki, przasnyski, wyszkowski, nowodworski.

. Rozdział I. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 § 1.

Uczelnia posiada jedną podstawową jednostkę organizacyjną – Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania.

 § 2.

Strategia rozwoju Uczelni i strategia rozwoju Wydziału stanowią jedną, nierozerwalną całość.

 § 3.

Wydział integruje i koncentruje działalność dydaktyczną oraz naukową Uczelni, w duchu interdyscyplinarnym.

§ 4.

Posiadanie jednego Wydziału zapewnia oszczędność sił i środków, usprawnienie działań administracyjnych, niwelację biurokratyzacji i formalizacji, jak również sprawną obsługę studentów
i podniesienie jakości kształcenia.

 

Rozdział II. Cele szczegółowe

 § 1.

Uczelnia stawia sobie następujące cele szczegółowe w perspektywie pięcioletniej:

 • Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych, w tym przedstawicieli lokalnego środowiska biznesowego w proces kształcenia na prowadzonym kierunku kształcenia
 • Stałe monitorowanie wszystkich aspektów procesu kształcenia i jego udoskonalanie, służące zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia
 • Poszerzanie, wzbogacanie i udoskonalanie oferty dydaktycznej Uczelni poprzez uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku: finanse i zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim
 • Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów uzupełniających magisterskich na kierunku studiów: finanse i rachunkowość
 • Utrzymanie sprawnego utrzymanie sprawnego działania organów Uczelni, szczególnie w odniesieniu do załatwiania spraw studenckich,
 • Wdrożenie systemu monitorowania karier zawodowych absolwentów i zapewnienie jego właściwego działania, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
 • Stałe rozszerzenie zasobów biblioteki uczelnianej i zapewnienia dostępu do literatury naukowej oraz czasopism dla studentów WSBiZ oraz studentów innych uczelni
 • Kontynuowanie porozumień o współpracy z Biblioteka Publiczną w Ciechanowie, Biblioteką Pedagogiczną w Ciechanowie, Czytelnią Naukową w Ciechanowie.
 • Kontynuowanie i rozszerzenie współpracy z Konsorcjum Uczelni FUTURUS w Warszawie
  w zakresie wydawania recenzowanego, czasopisma naukowego w formie dwujęzycznej
  (w języku polskim i angielskim), również w wersji elektronicznej, z pozyskaną punktacją Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wydawania wraz z innymi uczelniami Konsorcjum monografii naukowych oraz organizowanie konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.
 • Rozbudowa i modernizacja witryny internetowej uczelni
 • Pełne wdrożenie założeń Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego
 • Uwzględnienie udziału pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia oraz kontynuowanie prac nad dostosowaniem kwalifikacji absolwenta do oczekiwań rynku pracy
 • Stałe monitorowanie kadry akademickiej
 • Udoskonalanie planu i programu studiów, stałe monitorowanie jego realizacji
 • Zapewnienie dostępu do studiów studentom niepełnosprawnym
 • Zwiększenie rozpoznawalności Uczelni na rynku uczelni niepublicznych oraz wśród lokalnej społeczności.
 • Promowanie karier naukowych nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego, szczególnie młodych naukowców.

 

Rozdział III. Wnioski organizacyjne

 § 1.

Strategię Rozwoju wdraża Rektor.

 § 2.

Raz w roku Strategia jest poddawana analizie i ewentualnej aktualizacji.

 

§ 3.

Aktualizacja obejmuje nowelizację Strategii lub uchwalenie nowej wersji.

 

§ 4.

Zmiana Strategii i uchwalenie jej nowej wersji następuje w drodze uchwały Senatu.